Imáink

image001„Fordítsátok teljes figyelmeteket a zsolozsma jó végzésére. Fontoljátok meg, hogy e pillanatokban magával Istennel beszéltek, hogy dicsénekeitek Neki szólnak, Akinek nagysága és fönsége betölti az eget és a földet. Bár teljesen áthatna bennünket ez az igazság, akkor lelkünknek Istenhez való emelkedése által, már itt a földön mindmegannyi angyalt képviselnénk. Óva-kodjatok a szórakozottságtól, ha pedig akaratotok ellenére lep meg benneteket, pana-szoljátok el minden félelem és nyugtalanság nélkül Urunknak. A szórakozottság ugyanis emberi gyengeség következménye, és Isten különös kegyelme nélkül lehetetlen tőle teljesen mentnek lennünk.” (Szt. M. Eufrázia Anya)

 

Jézus, Jó Pásztor, tudom, hogy szeretsz engem határtalan szeretettel, és szólítasz mindennap, hogy életemmel bizonyítsam Irgalmas Szeretetedet!

Ebben a rád szomjúhozó világban, adj nekem bátorságot, hogy tanúbizonyságot tegyek ma végtelen Irgalmadról. Ámen.

Szent Mária Eufrázia, jöjj és járj mellettünk az élet nehéz óráiban.

Te, aki mindenütt ott vagy, ahol vannak megmentendő emberek, imádkozz érettünk Istenhez azért, hogy a bátorság, a béke és az öröm költözzön életünkbe, otthonainkba, közösségeinkbe, és az egész világra. Ámen.

 

Szent József

† Szent József,

† Az Anyaszentegyház védőszentje, könyörögj érettünk!

† Szent József,

† Hatalmas pártfogója a Jó Pásztor művének, kérd részünkre Jézus és Mária segítségét!

† Szent József,

† A haldoklók pártfogója, könyörögj a haldoklókért!

Eudes Szent János

† Eudes Szent János,

† A Szent Szív apostola, kérd érettünk Jézust és Máriát!

† Eudes Szent János,

† Atyánk és oltalmazónk, könyörögj érettünk!

† Eudes Szent János,

† Adj nekünk buzgóságot az emberek üdvösségéért való fáradozáshoz!

 

Péntek: Ave Coeur

♥ Üdvözlégy legszentebb Szív,

image003♥ Üdvözlégy legtitokzatosabb Szív,

♥ Üdvözlégy alázatos Szív,

♥ Üdvözlégy legtisztább Szív,

♥ Üdvözlégy imádásra méltó Szív,

♥ Üdvözlégy legbölcsebb Szív,

♥ Üdvözlégy legtürelmesebb Szív,

♥ Üdvözlégy legengedelmesebb Szív,

♥ Üdvözlégy készséges Szív,

♥ Üdvözlégy leghűségesebb Szív,

♥ Üdvözlégy legáldottabb Szív,

♥ Üdvözlégy legirgalmasabb Szív,

♥ Üdvözlégy Jézus és Mária leginkább szeretett Szíve.

♥ Imádunk Téged,

♥ Áldunk Téged,

♥ Dicsőítünk Téged,

♥ Hálát adunk Neked,

♥ Szeretünk Téged,

♥ Teljes szívünkből,

♥ Teljes lelkünkből,

♥ Minden erőnkből,

♥ Neked ajánljuk szívünket,

♥ Neked adjuk,

♥ Neked szenteljük,

♥ Neked áldozzuk,

♥ Fogadd el és tedd a magadévá,

♥ Tisztítsd meg,

♥ Világosítsd meg,

♥ Szenteld meg,

♥ hogy Benned éljen és uralkodjék most és mindörökkön örökké. Ámen.

 

 

Szombat: Ave Maria

image005♣ Üdvözlégy Mária, az Atya Isten leánya,

♣ Üdvözlégy Mária, a Fiú Isten édesanyja,

♣ Üdvözlégy Mária, Szentlélek jegyese,

♣ Üdvözlégy Mária, a teljes Istenség temploma,

♣ Üdvözlégy Mária, a Szentháromság tündöklő, mindig frissen kinyílt lilioma,

♣ Üdvözlégy Mária, a Paradicsom kinyílt rózsája,

♣ Üdvözlégy Mária, szüzek Szüze, hűséges Szűz,

♣ Üdvözlégy Mária, aki világra hoztad és tápláltad az égi Királyt,

♣ Üdvözlégy Mária, vértanúk Királynője, akinek szívét tőr járta át,

♣ Üdvözlégy Mária, világ Királynője, akinek minden hatalom átadatott a Mennyben és a Földön,

♣ Üdvözlégy Mária, szívem Királynője, édesanyám, életem, édességem és reménységem,

♣ Üdvözlégy Mária, szeretetre méltó Anya,

♣ Üdvözlégy Mária, csodálatra méltó Anya,

♣ Üdvözlégy Mária, irgalmasság Anyja,

♣ Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van Teveled,

♣ Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus,

♣ és áldott a Te jegyesed, József,

♣ áldott a Te édesapád, Joakim,

♣ áldott a Te édesanyád, Anna,

♣ és áldott a Te fiad, János,

♣ áldott Gábor angyal,

♣ és áldott az örök Atya, aki kiválasztott Téged,

♣ és áldott a Te Fiad, Aki szeret Téged,

♣ és áldott a Szentlélek, Aki eljegyzett Téged,

♣ és áldottak legyenek mindazok, akik áldanak és szeretnek Téged. Ámen.

 

Ima hivatásokért

image007Istenem, minden teremtmény a tied.

Lefoglalhatod tehát magadnak bármelyiket külön, közvetlen szolgálatodra. Annak pedig le kell mondania arról, hogy a maga ura legyen, hogy aztán úr legyen valóban önmaga fölött. Te akarsz mindene lenni! Százszorosan megajándékozod mindazokért, amiket érted elhagyott. Te vagy gazdagsága, otthona, meghitt barátja. Add, hogy akiket hívsz, figyeljenek és hallgassanak hívásodra! Add, hogy azok, akik hallják a hívást, és megízlelik követésed boldogságát, egészen és fenntartás nélkül átadják magukat Neked. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

Imádságok Szent Mária Eufráziával

“A szeretet sohasem mondja: elég!” (Szt.M.Eufrázia)

image010Istenem, Atyám, aki megadtad Szent Mária Eufráziának, hogy részesüljön a Te irgalmas “jópásztori” szeretetedben, add meg nekem az ő közbenjárására, hogy – mint ő – én is sugározzam a hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy megoszthassam ezeket az adományokat mindazokkal, akiket gondviselésed életutamra vezérel. Szent Mária Eufráziával együtt kifejezem Istenem mély hálámat jótéteményeidért, amelyeket tegnap adtál, ma adsz és holnap adni fogsz. És szívem egész szeretetével mondom: Atya, Fiú és Szentlélek Isten, hiszek Benned, remélek Benned és szeretlek Téged Mária szeplőtelen Szíve által, aki áldott minden asszonyok között. Ámen.

 

 

 

image011Mennyei Atyánk, Te az irgalmas szeretet karizmáját adtad Mária Eufráziának; így életté válthatta az Evangéliumot, miközben megfelelt kora igényeinek. Küldj minket irgalmas Atyánk, hogy a misszióban olyan közösségek legyünk, amelyek együtt dolgoznak azokkal, akik az igazságosság érvényre juttatásán dolgoznak a szegények védelmében. Mint Szent Mária Eufráziát, minket is küldj, hogy a Jó Pásztor nyomdokain járjunk; mindig az Evangéliumért és az Evangélium szellemében tevékenykedjünk. Ámen.

Szent Mária Eufrázia, téged Istennek az emberek iránti irgalmas szeretete mélyen megragadott. Lángoló buzgalommal égtél el a szegények és a kitaszítottak szolgálatában, hogy őket az Atya Szívéhez hazavezesd. Eszközöld ki nekem is az apostoli buzgóság kegyelmét a Jó Pásztor szolgálatában. Ámen.

Szent Mária Eufrázia, a Te hited oly erős, reményed oly magával ragadó, imádságod oly állhatatos, együttérzésed oly mély, bizalmad oly sugárzó és merész volt! Most is figyelemmel kíséred testi-lelki nehézségeinket. Kérünk, Mári szeplőtelen Szíve által eszközöld ki Jézus Szíve irgalmas jóságától ezt a kegyelmet: …

* (itt hozzámondjuk az aktuális szándékot)

image013Szentháromság egy Isten,

irgalmazz nekünk!

Mária, Isten Anyja és a mi Anyánk,

könyörögj érettünk!

Szent Mária Eufrázia,

imádkozz értünk!

 

“Egy lélek többet ér, mint az egész világ!”